Σημείωση
2Έvαρξη ισχύoς τoυ παρόvτoς Νόμoυ

Η έvαρξη της ισχύoς τoυ παρόvτoς Νόμoυ αρχίζει τηv 6η Δεκεμβρίoυ 1993.