Σημείωση
11 του Ν. 99(Ι)/2023Μεταβατική διάταξη

11. Για τους σκοπούς της τήρησης του Μητρώου των Δικηγόρων που τηρείται από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, σύμφωνα με τα εδάφια (1), (3) και (4) του άρθρου 6, το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, ζητεί και λαμβάνει από τον Αρχιπρωτοκολλητή επικαιροποιημένη έκδοση των δικηγόρων οι οποίοι κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Δικηγόρων (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2023 [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 99(Ι)/2023] είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο των Δικηγόρων που τηρεί ο Αρχιπρωτοκολλητής.