Σημείωση
4 του Ν. 6(I)/2020Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 6(Ι)/2020]

4.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2020.

(2) [Σ.Σ.: Κατάργηση με το Ν. 200(Ι)/2020, ημερ. 22/12/2020].

(3) [Σ.Σ.: Κατάργηση με το Ν. 200(Ι)/2020, ημερ. 22/12/2020].