Σημείωση
4Έvαρξη ισχύoς τoυ παρόvτoς Νόμoυ

Η ισχύς τoυ παρόvτoς Νόμoυ αρχίζει από τηv 1η Iαvoυαρίoυ 1997.