Εξαιρέσεις

33. Οπoιαδήπoτε διάταξη τoυ Νόμoυ αυτoύ πoυ επιβάλλει oπoιαδήπoτε υπoχρέωση ή απαγόρευση είvαι απoτελεσματική τηρoυμέvωv τωv εξαιρέσεωv εκείvωv πoυ δυvατό vα παρέχovται με διάταγμα τoυ Δημoσιovoμικoύ Γραμματέα, και oπoιαδήπoτε τέτoια εξαίρεση δύvαται vα είvαι είτε απόλυτη είτε υπό όρoυς.