Σημείωση
26 του Ν.115(I)/2003Έναρξη της ισχύος του Ν.115(I)/2003

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.115(I)/2003] τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.