Σημείωση
22 του Ν. 115(Ι)/2003Κατάργηση

Τηρουμένων των άρθρων 23  και 24,  ο περί ΕλέγχουΣυναλλάγματος Νόμος καταργείται.