Σημείωση
23 του Ν.115(I)/2003Ισχύς υφιστάμενων αδειών ή εξουσιοδοτήσεων

(1)΄Ολες οι άδειες ή εξουσιοδοτήσεις που εκδόθηκαν δυνάμει του καταργηθέντος περί Ελέγχου Συναλλάγματος Νόμου, οι οποίες ίσχυαν κατά τον χρόνο έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.115(I)/2003], θεωρούνται ότι είναι άδειες ή εξουσιοδοτήσεις που εκδόθηκαν δυνάμει του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.115(I)/2003] και εξακολουθούν να ισχύουν μέχρις ότου τροποποιηθούν ή ανακληθούν, στο βαθμό που δεν αντιβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.115(I)/2003] και οποιωνδήποτε Οδηγιών που εκδίδονται δυνάμει του Νόμου αυτού.

(2) Οποιοιδήποτε όροι έχουν επιβληθεί σε άδεια ή εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) θεωρούνται ως όροι που έχουν επιβληθεί δυνάμει του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.115(I)/2003] στο βαθμό που δεν αντιβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.115(I)/2003] και οποιωνδήποτε Οδηγιών που εκδίδονται δυνάμει του Νόμου αυτού και εξακολουθούν να ισχύουν μέχρις ότου τροποποιηθούν ή ανακληθούν.