Σημείωση
24 του Ν.115(I)/2003Ισχύς Κανονισμών, Οδηγιών, διαταγμάτων κτλ

Κανονισμοί, Oδηγίες, Διατάγματα ή άλλες διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν δυνάμει του περί Ελέγχου Συναλλάγματος Νόμου, οι οποίες ίσχυαν κατά τον χρόνο έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.115(I)/2003], εξακολουθούν να ισχύουν μέχρις ότου ανακληθούν και εφαρμόζονται στο βαθμό που δεν υπερβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.115(I)/2003] και οποιωνδήποτε Οδηγιών ή Αποφάσεων που εκδίδονται δυνάμει του Νόμου αυτού.