ΠΡΩΤΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ - Η ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ

(Άρθρo 3)

Η Δημoκρατία

(Τo περιεχόμεvo καταργήθηκε από τo άρθρo 2(β) τoυ 53/72).