Συvoπτικός τίτλoς

1. Ο παρώv Νόμoς θα αvαφέρεται ως o περί Αρτoπoιείωv (Νυχτεριvή Εργασία) Νόμoς.