Καταργήθηκε

72. Καταργήθηκε από το άρθρο 15 του περί Ιδιωτικών Σχολείων Νόμου του 1962, (Ν.16/62, Ε.Κ.Σ.)

(15.-(1) Το άρθρον 72 του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Νόμου, Κεφ. 166, καταργείται.

(2) Οιαδήποτε διάταξις της εκπαιδευτικής νομοθεσίας αφορώσα εις τα ιδιωτικά σχολεία καταργείται εφ’ όσον συγκρούεται προς τον παρόντα Νόμον.)