Το Μέρος Χ καταργήθηκε από το άρθρο 7 του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικού περί Υποχρεωτικής Εκπαιδεύσεως) Νόμου του 1962, (Ν.14/62, Ε.Κ.Σ.) PART XI - ELEMENTARY EDUCATION TO BE FREE OF CHARGE 103. Children entitled to attend school free of charge

97. Το Μέρος Χ καταργήθηκε από το άρθρο 7 του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικού περί Υποχρεωτικής Εκπαιδεύσεως) Νόμου του 1962, (Ν. 14/62, Ε.Κ.Σ.)