Καταργήθηκε

22. Καταργήθηκε από το άρθρο 18 του περί Σχολικών Εφορειών Νόμου του 1997, (Ν.108(Ι)/97).