Τύπος ειδοποίησης και αίτηση για άδεια έφεσης

138. Κάθε ειδοποίηση έφεσης και κάθε αίτηση για άδεια έφεσης-

(α) είναι στον καθορισμένο τύπο

(β) υπογράφεται από τον εφεσείοντα ή το δικηγόρο του

(γ) εκθέτει πλήρως τους λόγους επί τους οποίους αυτή βασίζεται

(δ) κατονομάζει κάποια διεύθυνση εντός των δημοτικών ορίων της κύριας πόλης της Επαρχίας στην οποία αυτός δικάστηκε όπου όλες οι ειδοποιήσεις, κλήσεις, διατάγματα, και άλλες γραπτές κοινοποιήσεις δύναται να αφήνονται για αυτόν, και καμιά ειδοποίηση έφεσης ή αίτησης για άδεια έφεσης είναι έγκυρη εκτός αν πληρεί τις απαιτήσεις του άρθρου αυτού.