Διάθεση ποσού που λήφθηκε δυνάμει εντάλματος

126. Όταν κάποιο ποσό λήφθηκε προς μερική ικανοποίηση ποσού οφειλόμενου δυνάμει εντάλματος εκτέλεσης ή εντάλματος φυλάκισης, αυτό διατίθεται προς πληρωμή των πιο κάτω κατά την ακόλουθη σειρά:

(α) των εξόδων εκτέλεσης

(β) των δικαστικών εξόδων ως ήθελε διαταχτεί από το Δικαστήριο

(γ) της αποζημίωσης ως ήθελε διαταχτεί από το Δικαστήριο

(δ) της χρηματικής ποινής ή οποιουδήποτε άλλου ποσού που πρέπει να καταβληθεί στις δημόσιες προσόδους.