Περίοδος φυλάκισης σε περίπτωση παραπομπής σε φυλάκιση

128. Όταν πρόσωπο φυλακίζεται όπως προβλέπεται στο Μέρος αυτό, η περίοδος φυλάκισης σε σχέση με οποιοδήποτε ποσό που δεν υπερβαίνει αυτό που εκτίθεται στην πρώτη στήλη του πίνακα που περιλαμβάνεται στο άρθρο αυτό δεν υπερβαίνει την αντίστοιχη περίοδο που εκτίθεται στη δεύτερη στήλη.

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πρώτη Στήλη Δεύτερη Στήλη
£2 5 ημέρες
£5 10 ημέρες
£10 20 ημέρες
£15 1 μήνας
£50 3 μήνες
£100 6 μήνες
£300 1 έτος