Αναβολή και προφυλάκιση

48. Κάθε Δικαστήριο δύναται, αν θεωρεί αυτό σκόπιμο να αναβάλει οποιαδήποτε υπόθεση που είναι ενώπιον του και βάσει της αναβολής αυτής δύναται, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 157, είτε να απολύσει τον κατηγορούμενο υπό τέτοιους όρους τους οποίους θεωρεί εύλογους είτε να προφυλακίσει αυτόν:

Νοείται ότι σε συνοπτική δίκη ή προανάκριση η προφυλάκιση αυτή πρέπει να μην υπερβαίνει τις οκτώ ημέρες σε κάθε περίπτωση, υπολογίζοντας ως πρώτη ημέρα την επόμενη ημέρα της αναβολής.