Τεκμήριο ως προς την καλή πίστη

202. [Διαγράφηκε]