Άγρα πελατών και κατευθυνόμενες αγορές

188Α.-(1) Όποιος σε δημόσιο χώρο, περιλαμβανομένων των μεταφορικών μέσων δημόσιας χρήσης και των κοινόχρηστων χώρων όπου είναι ελεύθερη η πρόσβαση στο κοινό,

(α)  επιδίδεται επίμονα σε άγρα πελατών ή παρενοχλεί φορτικά τους διερχομένους με σκοπό την άγρα πελατών, ή

(β) πλησιάζει πρόσωπο ή ομάδα προσώπων και, με πιεστικό τρόπο, προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια, που δυνατό να παρενοχλήσει το εν λόγω πρόσωπο ή ομάδα προσώπων, με σκοπό την άγρα πελατών, ή

(γ) παρενοχλεί πρόσωπο ή ομάδα προσώπων, παροτρύνοντάς το εν λόγω πρόσωπο ή ομάδα προσώπων να δεχθεί ή να απορρίψει ταξιδιωτική ή μεταφορική υπηρεσία, υπηρεσία εστίασης ή αναψυχής ή τουριστικού καταλύματος ή προϊόντα εμπορικού καταστήματος, ή

(δ) χωρίς άδεια ασκήσεως του οικείου επαγγέλματος, μεσολαβεί ή συναλλάσσεται ή διαπραγματεύεται με πρόσωπο ή με ομάδα προσώπων, με σκοπό να κατευθύνει πελατεία σε υπηρεσίες ή καταστήματα της παραγράφου (γ), είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, τιμωρείται με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και με τις δύο αυτές ποινές:

Νοείται ότι η προσφορά εμπορευμάτων προς πώληση από αδειούχους πλανοδιοπώλες δεν συνιστά άγρα πελατών μέσα στην έννοια του παρόντος άρθρου.

(2) Σε περίπτωση μεταγενέστερης καταδίκης του ιδίου προσώπου για αδίκημα κατά τις διατάξεις του εδαφίου (1), μέσα σε περίοδο δύο (2) ετών από την προηγούμενη καταδίκη, το αδίκημα τιμωρείται με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες ή και με τις δύο αυτές ποινές.

(3) Επιπρόσθετα οποιασδήποτε ποινής δυνάμει των εδαφίων (1) και (2), το Δικαστήριο, επί τη καταδίκη οποιουδήποτε προσώπου για αδίκημα κατά τις διατάξεις του εδαφίου (1), δύναται να διατάξει τη διακοπή της λειτουργίας του ταξιδιωτικού γραφείου, ή γραφείου ταξί, ή εστιατορίου, ή κέντρου αναψυχής, ή τουριστικού καταλύματος ή καταστήματος, προς όφελος του οποίου διαπράχθηκε το αδίκημα, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.