Να δανείζει, κλπ. πιστοποιητικό χαρακτήρα για πλαστοπροσωπία

365. Όποιος, ενώ είναι πρόσωπο στο οποίο εδόθηκε έγγραφο όπως αναφέρεται στο άρθρο 364, δίνει, πωλεί ή δανείζει αυτό σε άλλο πρόσωπο, με σκοπό όπως το άλλο πρόσωπο να θέσει σε κυκλοφορία το έγγραφο αυτό για το σκοπό εξασφάλισης εργασίας, είναι ένοχος πλημμελήματος.