Ποινές για ζημιά, κλπ. σε σιδηροδρομικά έργα

329. Όποιος-

(α) εσκεμμένα προξενεί ζημιά ή βλάβη ή παρεμποδίζει, οποιοδήποτε έργο, δίοδο, οδό, κτίριο, περιστροφική ή άλλη πύλη, φράγμα διοδίων, φράκτη, ζυγιστική μηχανή, μηχανή, εφοδιοφόρο, άμαξα, βαγόνι, άμαξα φορτίου, υλικό ή εγκαταστάσεις, που αποκτήθηκαν για σιδηροδρομικά έργα ή που ανήκουν σε αυτά ή

(β) εκριζώνει, μετακινεί, παραμορφώνει ή καταστρέφει ή με οποιοδήποτε τρόπο επεμβαίνει σε στύλο, πάσσαλο, σημαία, σφηνίσκο, γραμμή, σημείο ή ο,τιδήποτε που είναι μπηγμένο εντός ή είναι τοποθετημένο στο έδαφος, δένδρο, λίθο ή κτίριο ή οποιοδήποτε άλλο υλικό, που ανήκει σε σιδηροδρομικά έργα ή

(γ) προκαλεί οποιαδήποτε οχληρία ή εισέρχεται παράνομα σε γη, κτίρια ή υποστατικά που αποκτήθηκαν για σιδηροδρομικά έργα ή που ανήκουν σε αυτά ή

(δ) εσκεμμένα ενοχλεί, παρεμποδίζει ή εμποδίζει τον υπεύθυνο σιδηρόδρομου ή τους βοηθούς του ή εργάτες κατά την εκτέλεση της εργασίας που διεξάχθηκε ή που θα διεξαχθεί αναφορικά με την κατασκευή ή τη συντήρηση οποιουδήποτε τέτοιου σιδηρόδρομου, είναι ένοχος πλημμελήματος και υπόκειται σε φυλάκιση τριών μηνών.