Συνωμοσία για φόνο

217. Όποιος συνωμοτεί με άλλο να φονεύσει άλλο πρόσωπο, είτε αυτό το πρόσωπο βρίσκεται στη Δημοκρατία ή αλλού, είναι ένοχος κακουργήματος, και υπόκειται σε φυλάκιση δεκατεσσάρων χρόνων.