Αρπαγή ή απαγωγή προσώπου με σκοπό να φονευθεί εκ προμελέτης

249. Όποιος αρπάζει ή απαγάγει οποιοδήποτε πρόσωπο με σκοπό αυτό το πρόσωπο να φονευθεί εκ προμελέτης ή να τύχει τέτοιας μεταχείρισης ώστε να τεθεί σε κίνδυνο να φονευθεί εκ προμελέτης, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση δέκα χρόνων.