Ορισμός λιβέλλου

194. Όποιος με έντυπο, γραπτό, ζωγραφική, ομοίωμα ή άλλα μέσα, ή με άλλο τρόπο ή απλώς με χειρονομίες, λόγια ή άλλους ήχους, δημοσιεύει παράνομα δυσφημητικό δημοσίευμα που αφορά σε άλλον με σκοπό δυσφήμησης του, είναι ένοχος πλημμελήματος το οποίο καλείται λίβελλος.