Περιπτώσεις κατά τις οποίες η δημοσίευση δυσφημητικού δημοσιεύματος είναι με επιφύλαξη προνομιούχα

200.-(1) Η δημοσίευση δυσφημητικού δημοσιεύματος είναι προνομιούχα με την επιφύλαξη ότι έγινε με καλή πίστη, αν η σχέση μεταξύ του προσώπου από το οποίο έγινε και του προσώπου προς το οποίο έγινε η δημοσίευση είναι τέτοια, ώστε το πρώτο πρόσωπο να είναι υπό νομικό, ηθικό ή κοινωνικό καθήκον να δημοσιεύσει αυτό προς το δεύτερο πρόσωπο ή να έχει έννομο προσωπικό συμφέρον στη δημοσίευση, νοουμένου ότι η δημοσίευση δεν υπερβαίνει είτε κατά την έκταση είτε κατά την ουσία το υπό τις περιστάσεις εύλογα επαρκές καθώς και στις ακόλουθες περιστάσεις, δηλαδή-

(α) αν το δημοσίευμα είναι με καλή πίστη έκφραση γνώμης για τη συμπεριφορά κάποιου προσώπου στη δικαστική επίσημη ή άλλη δημόσια ιδιότητα του ή για το χαρακτήρα του στο μέτρο που εκδηλώνεται σε τέτοια συμπεριφορά ή

(β) αν το δημοσίευμα είναι με καλή πίστη έκφραση γνώμης για τη συμπεριφορά κάποιου προσώπου, σε σχέση με οποιοδήποτε δημόσιο ζήτημα ή θέμα ή με το χαρακτήρα του στο μέτρο που εκδηλώνεται σε τέτοια συμπεριφορά ή

(γ) αν το δημοσίευμα είναι με καλή πίστη έκφραση γνώμης για τη συμπεριφορά κάποιου προσώπου, όπως αυτή αποκαλύπτεται με αποδεικτικά στοιχεία που προσάχθηκαν σε δημόσια νομική διαδικασία, αστική ή ποινική, ή για τη συμπεριφορά κάποιου προσώπου που συμμετείχε ως διάδικος, μάρτυρας, ή με άλλο τρόπο σε τέτοια διαδικασία ή για το χαρακτήρα οποιουδήποτε προσώπου στο μέτρο που εκδηλώνεται σε τέτοια συμπεριφορά, η οποία αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο ή

(δ) αν το δημοσίευμα είναι με καλή πίστη έκφραση γνώμης για την αξία βιβλίου, γραπτού, ζωγραφικής, ομιλίας ή άλλου έργου παράστασης ή πράξης εκείνων που δημοσιεύτηκαν ή εκείνων που δημόσια εκτελέστηκαν ή ενεργήθηκαν ή υποβλήθηκαν από κάποιο πρόσωπο στην κρίση του κοινού ή για το χαρακτήρα του στο μέτρο που εκδηλώνεται σε αυτά ή

(ε) αν το δημοσίευμα είναι μορφή που αναφέρεται με καλή πίστη από κάποιο εναντίον της συμπεριφοράς άλλου, ως προς οποιοδήποτε θέμα σε σχέση με το οποίο ο πρώτος έχει εξουσία με σύμβαση ή με άλλο τρόπο, πάνω στο άλλο, ή ως προς το χαρακτήρα του στο μέτρο που εκδηλώνεται σε τέτοια συμπεριφορά ή

(στ) αν το δημοσίευμα είναι καταγγελία ή κατηγορία από κάποιον εναντίον άλλου σε σχέση με τη συμπεριφορά του σε οποιοδήποτε θέμα ή σε σχέση με το χαρακτήρα του στο μέτρο που εκδηλώνεται σε τέτοια συμπεριφορά, η οποία γίνεται με καλή πίστη σε πρόσωπο που έχει εξουσία, με σύμβαση ή με άλλο τρόπο, εναντίον εκείνου του προσώπου που έγινε η καταγγελία ή η κατηγορία σε σχέση με τέτοια συμπεριφορά ή θέμα η οποία γίνεται με καλή πίστη σε πρόσωπο που έχει σύμφωνα με το νόμο εξουσία να διερευνά τέτοια συμπεριφορά ή θέμα ή να δέχεται σχετικές καταγγελίες.

(2) Αν το δημοσίευμα δημοσιεύεται με καλή πίστη για προστασία των δικαιωμάτων ή των συμφερόντων εκείνου που δημοσιεύει ή του προσώπου προς το οποίο έγινε η δημοσίευση ή κάποιου τρίτου για το οποίο ενδιαφέρεται η δημοσίευση.