Βάρος απόδειξης

62. Σε ποινική δίωξη που ασκείται δυνάμει των άρθρων 56, 58 ή 59, κάθε βιβλίο, περιοδικό, φυλλάδιο, τοιχοκόλληση, προκήρυξη, εφημερίδα, επιστολή ή άλλο έγγραφο ή γραπτό, το οποίο φαίνεται ή εμφανίζεται ότι εκδόθηκε από σύνδεσμο ή για λογαριασμό ή για το συμφέρον συνδέσμου, για τον οποίο προβλήθηκε ο ισχυρισμός ότι είναι παράνομος, ή από οποιοδήποτε σύνδεσμο ή οργάνωση με την οποία τέτοιος παράνομος σύνδεσμος συνεργάζεται ή φέρεται ή εμφανίζεται ότι συνεργάζεται ή είναι συνδεδεμένος με οποιοδήποτε τρόπο, οποτεδήποτε και αν έχει εκδοθεί, θα θεωρείται, αν προσαχθεί από την κατηγορούσα αρχή, ως εκ πρώτης όψης απόδειξη του περιεχόμενου του και των αρχών ή των μεθόδων του σύμφωνα με τον ισχυρισμό παρανόμου συνδέσμου.