Κίνδυνος ή παρεμπόδιση σε δημόσια διάβαση ή ναυτιλιακή γραμμή

241. Όποιος, με τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης ή της παράλειψης να επιδείξει εύλογη προσοχή σε σχέση με περιουσιακό στοιχείο που έχει στην κατοχή ή την ευθύνη του, προκαλεί κίνδυνο, παρεμπόδιση ή βλάβη σε πρόσωπο σε δημόσια διάβαση ή δημόσια ναυτιλιακή γραμμή, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα λίρες.