Ενέχυρο από πρόσωπο το οποίο έχει περιορισμένο συμφέρον

137. Αν ο ενεχυριαστής έχει μόνο περιορισμένο συμφέρον επί των αγαθών που έχουν ενεχυριαστεί, το ενέχυρο είναι έγκυρο κατά την έκταση του συμφέροντος αυτού.