Υποχρέωση κατάθεσης σύμβασης πώλησης ακίνητης ιδιοκτησίας στο αρμόδιο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο

77Α(1). Τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων του παρόντος Νόμου και οποιουδήποτε άλλου σχετικού νόμου, πιστό αντίγραφο σύμβασης πώλησης ακίνητης ιδιοκτησίας πρέπει να κατατίθεται στο αρμόδιο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο από τον αγοραστή της εν λόγω ακίνητης ιδιοκτησίας μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία της υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα μέρη:

Νοείται ότι, σε αντίθετη περίπτωση ο αγοραστής της εν λόγω ακίνητης ιδιοκτησίας θα υπόκειται σε αυξημένα τέλη μεταβίβασης κατά δέκα τοις εκατόν (10%) επί των τελών που επιβάλλονται με βάση τον Πίνακα του περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που δεν επιβάλλονται μεταβιβαστικά τέλη ή επιβάλλονται μειωμένα τέλη δυνάμει των άρθρων 7 και 10 του περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, η εν λόγω επιβάρυνση του δέκα τοις εκατόν (10%) επί των μεταβιβαστικών τελών θα επιβάλλεται στα τέλη που θα επιβάλλονταν δυνάμει του προαναφερόμενου Νόμου, ως εάν να μην ίσχυε η σχετική απαλλαγή και ή εξαίρεση:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνο για συμβάσεις πώλησης ακίνητης ιδιοκτησίας που υπογράφονται από τα συμβαλλόμενα μέρη μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Συμβάσεων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2013.

(2)Η σύμφωνα με το εδάφιο (1) κατάθεση του πιστού αντιγράφου της σύμβασης πώλησης στο αρμόδιο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο σημειώνεται έναντι της καταχώρισης του επηρεαζόμενου ακινήτου στα μητρώα του Γραφείου αυτού.

(3)Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου-

“ακίνητη ιδιοκτησία” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο, που περιλαμβάνει εμπράγματο δικαίωμα που αποκτάται με την εγγραφή Σύμβασης Μίσθωσης σύμφωνα με τις πρόνοιες του ίδιου Νόμου·

“Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

“πώληση” περιλαμβάνει ανταλλαγή, αντιπαροχή και ενοικιαγορά.