Συμφωνία περιοριστική της ελευθερίας προς γάμο είναι άκυρη

26. Κάθε συμφωνία περιοριστική της ελευθερίας προς γάμο είναι άκυρη.