Ευθύνη ευρέτη

71. Πρόσωπο το οποίο ανευρίσκει αγαθά που ανήκουν σε άλλο, και θέτει αυτά υπό τη φύλαξη του, έχει την ίδια ευθύνη με την ευθύνη του θεματοφύλακα.