Δικαίωμα ενεχυροδανειστή σε περίπτωση υπερημερίας του ενεχυριαστή δυνάμει σύμβασης που καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 138

139. Αν δεν υπάρχει ρήτρα για το αντίθετο, σε σύμβαση ενεχύρου, η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 138, σε περίπτωση υπερημερίας του ενεχυριαστή για την καταβολή του χρέους ή την εκπλήρωση της υπόσχεσης, ο ενεχυροδανειστής έχει τα ίδια δικαιώματα και μέσα θεραπείας για το ενέχυρο έναντι τρίτων, τα οποία θα είχε ο ίδιος ο ενεχυριαστής αν δεν υπήρχε η σύμβαση του ενεχύρου, και κάθε πληρωμή που έγινε στον ενεχυροδανειστή από τρίτους για το ενέχυρο αυτό, είναι έγκυρη και αποτελεσματική ωσάν να γινόταν στον ίδιο τον ενεχυριαστή.