Υποχρέωση αντιπροσώπου να υποβάλλει λογαριασμούς

173. Εφόσον κληθεί από τον αντιπροσωπευόμενο, ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να υποβάλλει σε αυτόν κατάλληλους λογαριασμούς.