Τρόπος ανάκλησης

6. Η πρόταση ανακαλείται-

(α) με την κοινοποίηση δήλωσης ανάκλησης προς το άλλο μέρος από το πρόσωπο που πρότεινε~

(β) με την πάροδο της προθεσμίας που καθορίστηκε στην πρόταση για αποδοχή ή σε περίπτωση που δεν καθορίστηκε τέτοια προθεσμία, με την πάροδο εύλογου χρόνου από τη διενέργεια της πρότασης, χωρίς κοινοποίηση της αποδοχής~

(γ) με τη μη εκπλήρωση από το πρόσωπο που αποδέχεται, αναβλητικής αίρεσης της αποδοχής~ ή

(δ) με το θάνατο ή τη φρενοπάθεια του προσώπου που πρότεινε, αν ο θάνατος ή η φρενοπάθεια περιέλθει σε γνώση του προσώπου που αποδέχεται πριν από την αποδοχή.