“Συνεχής εγγύηση”

87. Εγγύηση η οποία εκτείνεται σε σειρά συναλλαγών, καλείται “συνεχής εγγύηση”.