Γνώση των γεγονότων προϋπόθεση για το έγκυρο της έγκρισης

158. Η έγκριση δεν δύναται να διενεργηθεί έγκυρα από πρόσωπο που έχει ουσιωδώς ατελή γνώση των γεγονότων της υπόθεσης.