Δικαίωμα ενεχυροδανειστή να κατακρατήσει τα αγαθά που έχουν ενεχυριαστεί

131. Ο ενεχυροδανειστής δύναται να κατακρατήσει τα αγαθά, που έχουν ενεχυριαστεί, όχι μόνο για την πληρωμή του χρέους ή την εκπλήρωση της υπόσχεσης, αλλά και για τον τόκο του χρέους, και για όλες τις αναγκαίες δαπάνες τις οποίες αυτός υπέστει σχετικά με την κατοχή ή τη συντήρηση των αγαθών που έχουν ενεχυριαστεί.