Η πληρεξουσιότητα δύναται να είναι ρητή ή σιωπηρή

146. Η πληρεξουσιότητα του αντιπροσώπου δύναται να είναι ρητή ή σιωπηρή.