Το πρόσωπο το οποίο υπαναχωρεί νόμιμα δικαιούται αποζημίωση

75. Το πρόσωπο το οποίο υπαναχωρεί νόμιμα από τη σύμβαση, δικαιούται αποζημίωση για κάθε ζημιά την οποία υπέστη συνεπεία της μη εκπλήρωσης της σύμβασης.