Επιστροφή αγαθών που παρακατατέθηκαν με την παρέλευση του χρόνου ή την εκπλήρωση του σκοπού

118. Ο θεματοφύλακας υποχρεούται, χωρίς όχληση, να επιστρέψει ή να παραδώσει σύμφωνα με τις οδηγίες του παρακαταθέτη τα αγαθά που παρακατατέθηκαν, μόλις παρέλθει ο χρόνος ή εκπληρωθεί ο σκοπός για τον οποίο έγινε η παρακαταθήκη με ευρεία έννοια.