Σχέση μεταξύ αντιπροσωπευόμενου και προσώπου που διορίστηκε κατάλληλα από τον αντιπρόσωπο για διεξαγωγή της αντιπροσωπείας

154. Αν ο αντιπρόσωπος, έχοντας ρητή ή σιωπηρή εξουσιοδότηση να διορίσει άλλο πρόσωπο για να ενεργεί για τον αντιπροσωπευόμενο κατά τη διεξαγωγή των εργασιών της αντιπροσωπείας, διόρισε άλλο πρόσωπο, το πρόσωπο που διορίστηκε κατά τον τρόπο αυτό δεν θεωρείται υποκατάστατος αντιπρόσωπος, αλλά αντιπρόσωπος του αντιπροσωπευόμενου κατά την έκταση των εργασιών της αντιπροσωπείας που του εμπιστεύτηκαν.