Κοινοποίηση, αποδοχή και ανάκληση πρότασης

3. Η κοινοποίηση της πρότασης, η αποδοχή της πρότασης, και η ανάκληση της πρότασης και της αποδοχής αντίστοιχα, θεωρείται ότι έγινε με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του προσώπου που προτείνει, αποδέχεται ή ανακαλεί, με την οποία αυτό προτίθεται να κοινοποιήσει την εν λόγω πρόταση, αποδοχή ή ανάκληση η οποία επάγεται κοινοποίηση αυτής.