Εκπλήρωση κατά τον τρόπο ή στο χρόνο που καθορίζεται ή εγκρίνεται από το δανειστή

50. Η εκπλήρωση της υπόσχεσης δύναται να γίνει κατ’ οποιοδήποτε τρόπο ή σε οποιοδήποτε χρόνο τον οποίο ορίζει ή εγκρίνει ο δανειστής.