Σημείωση
4 του 130(I)/2000Εφαρμογή των άρθρων 4 και 6 του βασικού νόμου

Τα άρθρα 4 και 6 του βασικού νόμου εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, και στην εγγραφή και παραμερισμό αποφάσεων που δεν αφορούν την επιδίκαση ή πληρωμή οποιουδήποτε χρηματικού ποσού.