Νομολογία της ΕΕ με βάση την ημερομηνία

Φεβρουάριος 2003

Ημερομηνία Υπόθεση Διάδικοι Είδος εγγράφου Kειμένου
2003/02/06 C-185/01 Auto Lease Holland BV κατά Bundesamt für Finanzen.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2003/02/06 C-245/00 Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten (SENA) κατά Nederlandse Omroep Stichting (NOS).
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2003/02/06 C-25/02 Katharina Rinke κατά Ärztekammer Hamburg.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2003/02/06 C-331/00 Ελληνική Δημοκρατία κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2003/02/06 C-339/00 Ιρλανδία κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2003/02/06 C-442/01 KapHag Renditefonds 35 Spreecenter Berlin-Hellersdorf 3. Tranche GbR κατά Finanzamt Charlottenburg.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2003/02/06 C-463/00 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Βασιλείου της Ισπανίας.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2003/02/06 C-92/01 Γεωργίου Στυλιανάκη κατά Ελληνικού Δημοσίου.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2003/02/11 C-187/01 Ποινικές δίκες κατά Hüseyin Gözütok (C-187/01) και Klaus Brügge (C-385/01).
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2003/02/11 C-204/00 Aalborg Portland A/S (C-204/00 P), Irish Cement Ltd (C-205/00 P), Ciments français SA (C-211/00 P), Italcementi - Fabbriche Riunite Cemento SpA (C-213/00 P), Buzzi Unicem SpA (C-217/00 P) και Cementir - Cementerie del Tirreno SpA (C-219/00 P) κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Προτάσεις
html Βιβλιογραφική σημείωση
2003/02/11 C-205/00 Aalborg Portland A/S (C-204/00 P), Irish Cement Ltd (C-205/00 P), Ciments français SA (C-211/00 P), Italcementi - Fabbriche Riunite Cemento SpA (C-213/00 P), Buzzi Unicem SpA (C-217/00 P) και Cementir - Cementerie del Tirreno SpA (C-219/00 P) κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2003/02/11 C-211/00 Aalborg Portland A/S (C-204/00 P), Irish Cement Ltd (C-205/00 P), Ciments français SA (C-211/00 P), Italcementi - Fabbriche Riunite Cemento SpA (C-213/00 P), Buzzi Unicem SpA (C-217/00 P) και Cementir - Cementerie del Tirreno SpA (C-219/00 P) κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2003/02/11 C-213/00 Aalborg Portland A/S (C-204/00 P), Irish Cement Ltd (C-205/00 P), Ciments français SA (C-211/00 P), Italcementi - Fabbriche Riunite Cemento SpA (C-213/00 P), Buzzi Unicem SpA (C-217/00 P) και Cementir - Cementerie del Tirreno SpA (C-219/00 P) κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2003/02/11 C-217/00 Aalborg Portland A/S (C-204/00 P), Irish Cement Ltd (C-205/00 P), Ciments français SA (C-211/00 P), Italcementi - Fabbriche Riunite Cemento SpA (C-213/00 P), Buzzi Unicem SpA (C-217/00 P) και Cementir - Cementerie del Tirreno SpA (C-219/00 P) κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2003/02/11 C-219/00 Aalborg Portland A/S (C-204/00 P), Irish Cement Ltd (C-205/00 P), Ciments français SA (C-211/00 P), Italcementi - Fabbriche Riunite Cemento SpA (C-213/00 P), Buzzi Unicem SpA (C-217/00 P) και Cementir - Cementerie del Tirreno SpA (C-219/00 P) κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2003/02/11 C-285/01 Isabel Burbaud κατά Ministère de l'Emploi et de la Solidarité.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2003/02/11 C-6/01 Associação Nacional de Operadores de Máquinas Recreativas (Anomar) και λοιποί κατά Estado português.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2003/02/12 C-23/02 Office national de l'emploi κατά Mohamed Alami.
Διάταξη του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2003/02/12 C-399/02 Luigi Marcuccio κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Διάταξη του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2003/02/13 C-131/01 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ιταλικής Δημοκρατίας.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2003/02/13 C-228/00 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2003/02/13 C-230/01 Intervention Board for Agricultural Produce κατά Penycoed Farming Partnership.
Προτάσεις
html Βιβλιογραφική σημείωση
2003/02/13 C-409/00 Βασίλειο της Ισπανίας κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2003/02/13 C-445/00 Δημοκρατία της Αυστρίας κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2003/02/13 C-458/00 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμßούργου.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2003/02/13 C-56/02 IHW Rebmann GmbH κατά Hauptzollamt Weiden.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2003/02/13 C-75/01 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμßούργου.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2003/02/13 C-85/02 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Γαλλικής Δημοκρατίας.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2003/02/13 T-333/01 Karl L. Meyer κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Απόφαση του Πρωτοδικείου
Βιβλιογραφική σημείωση
2003/02/25 C-249/01 Werner Hackermüller κατά Bundesimmobiliengesellschaft mbH (BIG) και Wiener Entwicklungsgesellschaft mbH für den Donauraum AG (WED).
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2003/02/25 C-326/00 Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) κατά Βασιλείου Ιωαννίδη.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2003/02/25 C-410/01 Fritsch, Chiari & Partner, Ziviltechniker GmbH και λοιποί κατά Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG (Asfinag).
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2003/02/25 C-445/01 Roberto Simoncello και Piera Boerio κατά Direzione Provinciale del Lavoro.
Διάταξη του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2003/02/25 C-59/01 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ιταλικής Δημοκρατίας.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2003/02/25 T-15/02 BASF AG κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Διάταξη του Πρωτοδικείου
Βιβλιογραφική σημείωση
2003/02/25 T-183/00 Strabag Benelux NV κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
Απόφαση του Πρωτοδικείου
Βιβλιογραφική σημείωση
2003/02/25 T-4/01 Renco SpA κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
Απόφαση του Πρωτοδικείου
Βιβλιογραφική σημείωση
2003/02/26 T-344/00 CEVA Santé Animale SA και Pharmacia Entreprises SA κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Απόφαση του Πρωτοδικείου
Βιβλιογραφική σημείωση
2003/02/26 T-7/02 ZAPF Creation AG κατά Γραφείον εναρμονίσεως στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ).
Διάταξη του Πρωτοδικείου
Βιβλιογραφική σημείωση
2003/02/26 T-8/02 ZAPF Creation AG κατά Γραφείον εναρμονίσεως στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ).
Διάταξη του Πρωτοδικείου
Βιβλιογραφική σημείωση
2003/02/27 C-109/01 Secretary of State for the Home Department κατά Hacene Akrich.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2003/02/27 C-307/00 Oliehandel Koeweit BV και λοιποί κατά Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
Διάταξη του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2003/02/27 C-311/01 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Βασιλείου των Κάτω Χωρών.
Προτάσεις
html Βιβλιογραφική σημείωση
2003/02/27 C-320/01 Wiebke Busch κατά Klinikum Neustadt GmbH & Co. Betriebs-KG.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2003/02/27 C-327/00 Santex SpA κατά Unità Socio Sanitaria Locale n. 42 di Pavia, παρισταμένης της Sca Mölnlycke SpA, Artsana SpA και Fater SpA.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2003/02/27 C-349/01 ADS Anker
Προτάσεις
html Βιβλιογραφική σημείωση
2003/02/27 C-373/00 Adolf Truley GmbH κατά Bestattung Wien GmbH.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2003/02/27 C-383/01 De Danske Bilimportører κατά Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2003/02/27 C-389/00 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2003/02/27 C-413/01 Franca Ninni-Orasche κατά Bundesminister für Wissenschaft, Verkehr und Kunst.
Προτάσεις
html Βιβλιογραφική σημείωση
2003/02/27 C-415/01 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Βασιλείου του Βελγίου.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2003/02/27 C-420/01 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ιταλικής Δημοκρατίας.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2003/02/27 C-423/01 Emil Färber GmbH & Co. κατά Stadt Neustadt/Weinstraße.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2003/02/27 C-448/01 EVN AG και Wienstrom GmbH κατά Republik Österreich.
Προτάσεις
html Βιβλιογραφική σημείωση
2003/02/27 C-82/02 Agence maritime Lalemant NV κατά Malzfabrik Tivoli GmbH, Malteurop GIE και Belgisch Interventie- en Restitutiebureau και Malzfabrik Tivoli GmbH κατά Belgisch Interventie- en Restitutiebureau.
Διάταξη του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2003/02/27 T-329/00 Bonn Fleisch Ex- und Import GmbH κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Απόφαση του Πρωτοδικείου
Βιβλιογραφική σημείωση
2003/02/27 T-61/01 Vendedurías de Armadores Reunidos SA κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Απόφαση του Πρωτοδικείου
Βιβλιογραφική σημείωση

Έτος 2003

Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος

Πρόσβαση κατά έτος (από το 1954)

Έτος

Υπεύθυνη για τη διαχείριση είναι η Υπηρεσία Εκδόσεων